پرداخت نذورات، و کمک ها

6037997599009736

حدیث در مورد خرج کردن مال

حدیث در مورد خرج کردن مال

امام صادق عليه السلام : بدان كه هر كس در راه طاعت خدا خرج نكند، به خرج كردن در راه معصيت خداوند عزّ و جلّ گرفتار شود و هر كه در راهرفع نياز دوست خدا قدم برندارد، به قدم برداشتن در راه رفع نياز دشمن خداوند عزّ و جلّ گرفتار آيد.

طراحی شده توسط آبی نت