دعای ندبه 16 اسفند ماه98

مراسم پرفیض دعای ندبه با نفس گرم حاج رضا جعفرزاده