اهدای جوایز مسابقه نقاشی دهه کرامت

  • اهدای جوایز به شرکت کنندگان مسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت