حدیث امام زمان خطاب به شیعیان

امام زمان عج :ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از شما بر ما پوشیده نیست